Opdrachtverklaring

Als bestuurders en als medewerkers van het woonzorgcentrum Blijvelde bieden wij ouderen eigentijdse, persoonsgerichte zorgen en diensten aan. We helpen bewust mee het beleid op dit domein te bepalen.

Met eerbied voor ieders levensovertuiging, creëren wij een warm menselijke, kwaliteitsvolle en persoonsgerichte leef-, woon- en zorgomgeving.

Onze medewerkers leveren de belangrijkste bijdrage aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

Samen met hen streven we naar een continue kwaliteitsverbetering van onze woon- en zorgverlening. Het klimaat van deze dialoog is een gemotiveerde inzet met wederzijds respect, open communicatie, interdisciplinaire samenwerking en gerichte bijscholing. Onze medewerkers staan ten dienste van de bewoners met speciale aandacht voor de persoonlijke waardigheid van de mens en de bescherming van de zwakken.

Onze organisatie wil op een dynamische en kritisch-creatieve manier inspelen op veranderende maatschappelijke behoeften en wetenschappelijke inzichten. Tegelijk willen we een stabiele organisatie uitbouwen op vlak van wonen en zorgen voor onze bewoners.


 

ondersteund door